herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

- --------------------
A. Instructies voor herroeping
---------------------

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen ingetrokken.
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen , moet u ons (Fabio Spennato individueel bedrijf, Bulachstrasse 51A, 85232 Bergkirchen, Duitsland,service@leder-reste.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e - Mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dit is niet verplicht.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping
Als u zich terugtrekt uit dit contract, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan aangeboden door ons, de goedkoopste standaardlevering hebben gekozen) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U ontvangt de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk teruggestuurd of overhandigd aan ons binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering is te wijten aan een controle van de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen te wijten is aan een andere behandeling dan nodig is.

--------------- -----
B. Annuleringsformulier
--------------------
Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.
Naar
Eenmanszaak Fabio Spennato
Bulachstrae 51A
85232 Bergkirchen
Duitsland
E-Mail: service@leder-reste.com
Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het contract afgesloten door mij/ons (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________
_______________________________________________________________________
Naam van de consument(en)
__________________________________________________________________
Adres van de consument(en)
_____________________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen indien op papier gemeld)
_________________________
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is